Opdrachten

Sinds de decentralisatie van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Om goed in kaart te brengen wat de gevolgen zijn van de decentralisaties hebben gemeenten heldere en gestructureerde informatie nodig. Zo ook de gemeente Renkum.  De gemeente Renkum heeft MvR & Partners gevraagd om mee te denken over de manier waarop de verantwoordingsinformatie uit het Sociaal Domein overzichtelijk en systematisch gepresenteerd kan worden aan de gemeenteraad. Voorwaarde hierbij was dat de manier van datagestuurd werken past bij gemeente Renkum.  

Lees meer...

In de gemeentelijke organisatie van Zutphen gaat geen papieren post meer de organisatie in. De medewerkers van de afdeling Post scannen nu alle binnenkomende brieven en voor iedere medewerker is zijn post digitaal beschikbaar.Hiermee werkt de gemeente Zutphen gemeentebreed zaakgericht. GovUnited heeft het project begeleid.

Lees meer...

Stadskanaal
De invoering van Zaakgericht Werken betreft een grote verandering voor een gemeentelijke organisatie en in het specifiek voor de afdeling Documentaire Informatie Voorziening (DIV). Om de DIV medewerkers hier goed en vroegtijdig op voor te bereiden heeft de gemeente Stadskanaal MvR & Partners gevraagd om DIV trainingen te verzorgen.

Lees meer...

 Voor het project Digitaal Zaakgericht Werken heeft de gemeente Kampen de diensten van MvR & Partners ingehuurd. Deze diensten bestonden uit projectleiding van het project digitaal zaakgericht werken én begeleiding van de DIV werkzaamheden.

Lees meer...

De gemeente Roermond is al jaren bezig met het verbeteren van de dienstverlening en zocht eind 2013 naar een manier om haar ambities op dat gebied versneld uit te voeren. De gemeente koos ervoor om dit samen met MvR & Partners te doen door een versnelde invoering van Digitaal Zaakgericht Werken.

Lees meer...

Asen
De gemeente Assen is bezig met de invoering van Zaakgericht en Procesgericht Werken. Een belangrijke succesfactor bij de implementatie is de aandacht voor het opleiden en motiveren van mensen. Zaakgericht Werken heeft een brede impact.

Lees meer...

De gezamenlijke Hoeksche Waardse gemeenten besloten in 2005 dat onderzocht moest worden of het nuttig, wenselijk en financieel aantrekkelijk was om te gaan samenwerken op het gebied van ICT.

Lees meer...

Trainingen 'Zaakgericht Werken' worden gegeven als kennismaking met de manier van nieuwe manier van digitaal (samen)werken. De werknemers leren de denkwijze en oefenen het systeem. Daarnaast zijn de trainingen ook de uitgelezen mogelijkheid voor de medewerkers om vragen te stellen over het Zaakgericht Werken bij de gemeente.

Lees meer...

Per 1 september zijn de ambtelijke organisaties van de gemeente IJsselstein en de gemeente Montfoort samengevoegd tot één ambtelijke organisatie: UW Samenwerking. Achter de schermen is hard gewerkt om zaakgericht werken binnen UW Samenwerking mogelijk te maken.

Lees meer...

NS
Nederlandse Spoorwegen (NS) zocht naar een manier om de reizigers nog meer welkom, gezien, gehoord en geholpen te laten voelen. Een groot onderdeel daar van zijn de winkels van de NS waar reizigers vragen kunnen stellen, treinkaartjes kunnen kopen of hun OV-chipkaart kunnen opladen. De voormalige Ticket & Service winkels voldeden niet meer aan de nieuwe visie van de NS en is er besloten om elke T&S winkel om te bouwen tot een OV service winkel (OVSW).

Lees meer...


De gemeente Alphen aan den Rijn streeft naar een hoogwaardige dienstverlening aan burgers en bedrijven. Het digitaliseren van processen met als uitgangspunt Zaak & Procesgericht Werken, is binnen de gemeente Alphen aan den Rijn een belangrijke manier om deze dienstverlening te organiseren. De gemeente heeft hiervoor een plan van aanpak opgesteld en heeft MvR & Partners gevraagd om de invoering van Zaak & Procesgericht Werken te begeleiden.

Lees meer...

MvR & Partners heeft in de afgelopen jaren een drietal kostenbesparingsprojecten uitgevoerd bij verschillende bedrijfsonderdelen van de NS. Dit betreft NS Internationaal, NS Reizigers en NedTrain. Het onderzoek richt zich op om onnodige kosten voor kantoorautomatisering te onderzoeken, maar ook daadwerkelijk te verwijderen.

Lees meer...

De gemeente Utrecht heeft digitaal samenwerken ingevoerd op basis van Alfresco Share. MvR & Partners is aangetrokken om gemeentebreed trainingen te verzorgen als onderdeel van het implementatietraject. Het doel van de trainingen is om medewerkers bewust te maken van de verandering die deze samenwerkingsomgeving met zich meebrengt.

Lees meer...

Steenbergen
De gemeente Steenbergen is in 2015 gestart met het project Beter Contact. De doelstelling van het project is om de prestaties van de interne en externe dienstverlening van de gehele gemeentelijke organisatie in beeld te brengen en waar nodig te optimaliseren met als doel beter aan te sluiten bij de eisen en wensen van de interne en externe klanten.

Lees meer...

MvR & Partners vervult sinds zeven maanden met veel plezier de rol als deel-projectleider/adviseur bij Schuuring in Harderwijk. Schuuring is gespecialiseerd in het aanleggen van een breed scala aan netwerken, zoals coax, mobiel, koper en glasvezel. We zijn volledig verantwoordelijk voor het opzetten en gedegen afronden van tal van projecten.

Lees meer...

 
De gemeente Rotterdam omarmt net als veel andere gemeenten het principe ‘Zaakgericht Werken’. Het organisatiebreed invoeren hiervan is een belangrijke volgende stap voor de gemeente, die al erg ver is met klantgericht denken en digitale dienstverlening. 

Lees meer...

Gemeenten hebben de afgelopen jaren sterk ingezet op digitalisering. Zaakgericht Werken maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Echter, sommige samenwerkingsvormen, zoals projectmatig werken, blijken op dit moment in mindere mate aan te sluiten op de onderliggende principes van Zaakgericht Werken. Daarnaast worden deze samenwerkingsvormen onvoldoende ondersteund door de huidige systemen. Gemeenten zijn opzoek naar een oplossing om projectmatig werken en andere werkvormen waarin samenwerking een grote rol speelt, volledig digitaal te ondersteunen. Eén van de mogelijkheden is de invoering van Alfresco Share.

Lees meer...

 

MvR & Partners ondersteunt de gemeente Rotterdam met de invoering van Zaakgewijs Werken. De gemeente Rotterdam omarmt net als veel andere gemeenten het principe ‘Zaakgewijs Werken’. De gemeente Rotterdam is al ver in klantgericht denken en digitale dienstverlening.  Zaakgewijs Werken is een belangrijke volgende stap.  

Lees meer...

Ten behoeve van een efficiënte bedrijfsvoering en een verbetering in de dienstverlening richting de burger, heeft de gemeente Renkum besloten om organisatie breed Zaakgericht te gaan werken. Om dit te bewerkstelligen, heeft de gemeente gekozen voor de uitrol van de blauwdruk Zaakgericht Werken van MvR & Partners.

Deze bewezen succesvolle uitrol kent 2 fasen. Voor de afronding van de eerste digitale fase heeft de gemeente, in nauwe samenwerking met MvR & Partners, 6 maanden gewerkt naar de inrichting van een digitaal fundament.

Lees meer...


De gemeente Steenwijkerland is in 2014 gestart met de invoering van digitale, Zaakgerichte dienstverlening. Om dienstverlenende processen digitaal te kunnen aanbieden aan de inwoners en ondernemers van de gemeente, is de realisatie van e-formulieren, e-diensten en verwijsdiensten noodzakelijk.

Lees meer...

Op 9 juni is de gemeente Oost Gelre live gegaan met gemeentebreed Zaakgericht Werken.  Men heeft gekozen om dit volgens de inmiddels bewezen blauwdruk uitrol van MvR & Partners te doen. In 6 maanden tijd is hard gewerkt om de hele organisatie in één keer over te laten gaan. In dit traject is veel aandacht besteed aan de ‘zachte’ veranderkant door aandacht te besteden aan de betrokkenheid van het MT, de inzet van zogenaamde Superusers en uitgebreide gemeentebrede communicatie.

Lees meer...

Afbeeldingsresultaat voor gemeente dongen logo

De gemeente Dongen heeft MvR & Partners gevraagd om te helpen bij de invoering van digitaal werken in het VTH domein. Inmiddels is het project succesvol afgerond. Het resultaat? Betere samenwerking, optimale digitale processen en een burger die minder fysiek papierwerk krijgt...

Lees meer...

Bij Schuuring vond performance management op verschillende manieren plaats. Elke afdeling hanteerde zijn eigen, vaak zelf ontworpen, dashboards met eigen kpi’s. Ook de manier waarop gestuurd en verbeterd werd, was erg verschillend. Dit had tot gevolg dat soms in verschillende units een oplossing voor een probleem ‘opnieuw’ werd uitgevonden.

Naast dat deze manier van werken niet efficiënt was, was het voor de afdelingsmanager lastig om de business line te besturen omdat dashboards en kpi’s niet vergelijkbaar en soms ook onbetrouwbaar waren.

Lees meer...

Logo Alphen aan den Rijn


Toonaangevende dienstverlening is één van de drie pijlers van de gemeente Alphen aan den Rijn. Om deze pijler te realiseren wil Alphen performance management inzetten. Met performance management wordt bedoeld het doelgericht meten van prestaties en het continu verbeteren van processen om de organisatie zo te sturen dat beoogde doelen behaald worden.

 

Lees meer...

Steeds meer van de Nederlandse Waterschappen maken de overstap naar Zaakgericht werken. Dit met als doel om kwaliteit van de dienstverlening te verhogen en efficiënter te kunnen werken. Vanaf juli 2015 is het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) gefaseerd van start gegaan met de implementatie van zaakgericht werken.

HDSR heeft zelf veel ideeën over de implementatie maar niet de capaciteit om deze uit te voeren. Om een extra boost te geven aan de implementatie kiest HDSR voor een ‘buitenboordmotor projectondersteuning’ van MvR & Partners.

Lees meer...

 

Bij Schuuring vond het besturen van verbeteringen niet structureel plaats. Er was een portaal waarop verbeteringen werden bijgehouden, maar dit werd niet consequent gedaan. Door nieuwe contractonderhandelingen met KPN in 2015 werd de noodzaak groter om de realisatie van verbeteringen structureler te volgen en deze te besturen. Het betreffen verbeteringen die in de keten een besparing opleveren. Het kan hierbij gaan om proces/LEAN verbeteringen (bijvoorbeeld doorlooptijd verkortingen), maar bijvoorbeeld ook nieuwe methodes, producten of toepassingen.

Lees meer...

Gemeente Alphen aan den Rijn werkt per 31 mei 2016 organisatie breed zaakgericht. Tijdens de grootschalige implementatie van zaakgericht werken is MvR & Partners gevraagd om de tijdelijke rol van teamleider documentaire informatie voorziening (DIV) te vervullen.  

Lees meer...


Het proces van één van de kavels van Schuuring is in de loop der jaren enorm complex en uitgebreid geworden en daarom is de vraag ontstaan om dit onder de loep te nemen en hiervoor een aantal verbeterafspraken te maken. MvR & Partners heeft in de rol van facilitator een aantal value stream sessies (vsm sessies) begeleid om van de huidige situatie, naar een optimale- en vervolgens een werkbare gewenste situatie te komen. Value stream sessies zijn een LEAN tool die worden gebruikt bij het in kaart brengen van processen. Hierbij wordt op basis van een brown paper in zwembanen (swimminglanes) het volledige proces uitgeschreven. Deze systematiek staat ook wel bekend als de brown paper sessie.
Doelstelling voor dit project was om een grote financiële besparing te realiseren.

Lees meer...

Kampen
De gemeente Kampen is medio 2014 live gegaan met Zaakgericht Werken. Het beheer hiervan ligt hoofdzakelijk bij de afdeling DIV.
Nu, twee jaar na dato, is helder dat de DIV organisatie verder dient te veranderen om invulling te geven aan dit beheer en aan de ambitie om in de komende jaren verder te digitaliseren.

Lees meer...