Klantcases

Waterschap Noorderzijlvest wil in haar organisatie meer gaan sturen en beheersen door middel van Datagestuurd Werken. Zoals veel organisaties, twijfelt het Waterschap over het beste startpunt van deze transitie. Immers, het succesvol Datagestuurd Werken is afhankelijk van diverse factoren in de organisatie. Niet alleen bruikbare IT en applicaties, maar ook de werkprocessen, rollen en verantwoordelijkheden spelen een rol. Waterschap Noorderzijlvest heeft MvR Consulting gevraagd om te onderzoeken welke activiteiten zij het beste eerst kunnen oppakken, zodat zij hun doelstelling met betrekking tot sturen en beheersen behalen.

Om deze opdracht te volbrengen heeft MvR Consulting een onderzoek uitgevoerd aan de hand van hun kwaliteitsmodel: het COPI model. Dit model beslaat de vier gebieden die van invloed zijn op een duurzame organisatieverandering, zoals de transitie naar datagestuurd werken. Deze gebieden zijn: Cultuur, Organisatie, Processen en Informatie. Samen met de opdrachtgever uit Noorderzijlvest heeft MvR Consulting medewerkers voor interviews geselecteerd, die in drie groepen zijn ingedeeld; 1) opdrachtgevers van sturen en beheersen, 2) opdrachtnemers die het sturen en beheersen gaan faciliteren en 3) gebruikers van de informatie, die dus meer met informatie gaan sturen en beheersen.

Per COPI gebied zijn interviewvragen opgesteld. Elke groep kreeg deels overlappende vragen en deels specifieke vragen toegespitst op de groep. Uiteindelijk hebben er 8 diepte interviews plaats gevonden. De verkregen informatie heeft ervoor gezorgd dat per COPI gebied de stand van zaken en aandachtspunten opgesteld werden. Dit gaf Waterschap Noorderzijlvest een overzicht van de huidige situatie, ten opzichte van de gewenste transitie.

Tot slot is MvR Consulting gevraagd om een advies op te stellen met de activiteiten die het waterschap nu eerst op zou kunnen pakken. Dit advies heeft MvR Consulting uitgewerkt in 10 concrete stappen. De stappen zijn uitgewerkt in een levensgrote poster, waardoor het voor de gehele organisatie duidelijk is wat de weg is naar meer sturen en beheersen.