Klantcases

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 76 niet laden

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 402 niet laden

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 43 niet laden

De gemeente Twenterand heeft een duidelijke koers ingezet naar klantgerichte digitale dienstverlening. Dat traject werd ondersteund door een projectteam en daarvoor werd eind 2018 versterking gezocht in de vorm van een applicatiebeheerder van de Atos e-suite. Er is momenteel tamelijk veel vraag, maar weinig aanbod in applicatiebeheerders. MvR Consulting kon deze vraag beantwoorden door die rol tijdelijk in te vullen. MvR heeft uiteindelijk geheel 2019 en begin 2020 kunnen bijdragen aan de klantgerichte digitale dienstverlening van Twenterand. De consultants van MvR hebben ervaring in functioneel beheer en konden daardoor razendsnel de applicaties van Twenterand eigen maken en zich bezighouden met het finetunen van efficiënte digitale werkprocessen.

Lees meer...

De gemeente Alphen aan den Rijn (Kaag en Braassem en Nieuwkoop) is een van de gemeenten die al in een vroegtijdig stadium RPA hebben opgepakt voor diverse kleine processen. Omdat de kennis over RPA al in huis was, is het logisch dat ook voor de afhandeling van het Tozo proces gekeken is, zeker nadat bleek dat de systeemleveranciers geen werkend oplossing konden aanbieden. 

Lees meer...

Binnen de gemeente Twenterand worden grote digitaliseringsslagen gemaakt. Er worden verschillende projecten gestart om zowel de interne- als de externe dienstverlening te optimaliseren. Deze implementaties worden vooral vanuit de techniek ingestoken in plaats vanuit de organisatorische behoeften. Daarom heeft de gemeente de wens uitgesproken om hier een verbeterslag in te maken binnen het Sociaal Domein. MvR Consulting is gevraagd om inzichtelijk te maken waar de medewerkers tegenaanlopen in de dagelijkse werkzaamheden en wat er nodig is om de juiste verbeteringen door te voeren.  

Lees meer...

Halte Werk is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo). Een noodmaatregel van het Rijk ter ondersteuning van ondernemers die vanwege de Corona crisis in de problemen zijn gekomen. Met meer dan 8.000 aanvragen tot nu toe een hele opgave waarbij mede gelet op de 4 weken afhandeltermijn en andere werkzaamheden een traditionele afhandeling met inzet van mensen niet meer voor de hand licht.

Lees meer...

Gemeente Den Helder heeft begin 2020 een pilot uitgevoerd met Robotic Process Automation (RPA) om deze nieuwe technologie en de toepasbaarheid in de organisatie te toetsen. Er is gekozen voor een proces om een deel van het archief te digitaliseren. De softbot (op basis van RPA) moet in dit proces ervoor zorgen dat de fysieke stukken die worden ingescand door de medewerker, op de juiste wijze geregistreerd worden in het zaaksysteem van de gemeente.

Lees meer...

Met de komst van de Omgevingswet wordt ketensamenwerking in het fysieke domein steeds belangrijker. Enkele Twentse gemeenten die elk behoefte hadden aan een nieuwe vakapplicatie, deden samen met de Omgevingsdienst Twente (OD Twente) mee aan de aanbesteding. Met het nieuwe PowerBrowser 2020 wilden zij hun werkprocessen en dossiervorming zaakgericht inrichten en uniform configureren, om de uitwisseling van informatie eenvoudiger te maken. 

Lees meer...

Digitalisering, snelle technologische ontwikkelingen en veranderende wetgeving zoals de komst van de AVG brengen genoeg uitdagingen met zich mee die grote gevolgen hebben voor de taken, rollen en kennis van DIV-medewerkers. Uitdagingen die ook spelen bij de gemeenten Woerden en Oudewater. Daarbij wilde de gemeente Woerden het aantal inhuurkrachten sterk terugdringenZij vroegen MvR Consulting een visie op te stellen voor team DIV van de toekomst met daarbij een plan van aanpak waarmee zij kunnen inspelen op zowel huidige als toekomstige ontwikkelingen.

Lees meer...

Gemeente Hilversum heeft in 2019 een pilot uitgevoerd met Robotic Process Automation (RPA) om deze nieuwe technologie en de toepasbaarheid in de organisatie te toetsen. Gekozen is voor het proces Mantelzorgwaardering, waarbij aanvragen geheel geautomatiseerd worden afgehandeld. Het gaat om tussen de 30 en 50 aanvragen per dag, een tijdrovende zaak die veel administratieve handelingen vraagt. Omdat de mogelijke aanschaf van een ander systeem waarin deze afhandeling mogelijk is nog even op zich laat wachten, is gekozen voor een snelle oplossing met RPA waarbij de medewerkers toch op zeer korte tijd ontzorgd konden worden en met de bestaande capaciteit de aanvragen konden worden afgehandeld. 

Lees meer...

In het verlengde van het project zaakgericht werken heeft de gemeente Opsterland er voor gekozen om het bestuurlijke besluitvormingsproces digitaal te laten ondersteunen door het zaaksysteem iZaaksuite, aangevuld door iBabs. MvR Consulting heeft dit project ondersteund door te voorzien in de projectleiding, opleiding en inrichting.

Lees meer...

Gemeente Alphen aan den Rijn heeft in 2019 een pilot uitgevoerd met Robotic Process Automation (RPA) om deze nieuwe technologie en de toepasbaarheid in de organisatie te toetsen. Gekozen is voor een klein DIV-proces, dat handmatig kon worden opgestart, maar dat heel vaak (14.000x) per jaar voorkwam. Alternatieve (technische) oplossingen waren niet voorhanden, en hoewel het proces klein was waren de consequenties van het niet 100% goed afhandelen groot.

Lees meer...

Bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) worden werkzaamheden uitgevoerd, die niet alleen herhaaldelijk voorkomen maar ook veel menskracht vragen. Processen die ook uitstekend met RPA (softbots) uitgevoerd kunnen worden.

Lees meer...

 

Gemeente Zwolle wil haar inwoners dé dienstverlening bieden die past bij deze tijd, waar ze zich in kunnen herkennen en tevreden over zijn. Hierbij ligt de basis bij een dienstverlening die snel, makkelijk en transparant is voor haar burgers. Om dit te kunnen realiseren is er gekozen voor Zaakgericht Werken als methode.

Lees meer...

“Het college en het MT hebben er sterk op aangedrongen dat we in dit project de mensen meenemen in de verandering,” aldus intern projectleider Martin Moes tijdens het eerste gesprek in vergaderkamer ‘Koeheuvels’ van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Daarna heeft hij dit nog elke dag herhaald: “We richten ons voor 80 procent op verandermanagement en 20 procent op de ICT-implementatie. Anders lukt het sowieso niet.”

Lees meer...

Gemeente Hilversum werkt zaakgericht sinds 2009. In 2017/2018 hebben we geholpen bij  het creëren van meer e-diensten. Over de term ‘e-dienst’ verschillen interpretaties nogal eens. Wij zien het als een optimaal digitaal proces van aanvraag, naar behandeling, terugkoppeling en archivering. Vooral het woord ‘optimaal’ is van belang. Niet altijd is de beschikbare ICT toereikend om alles te doen zoals je zou willen. Of, soms zijn bestaande processen te ingrijpend om in één keer volledig te digitaliseren. Kiezen voor het optimale is dus een kunst. Een kunst waarin we met de gemeente Hilversum goed hebben samengewerkt.

Lees meer...

DUO+ is de ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouderkerk aan de Amstel. Als uitvoeringsorganisatie wordt in samenwerking gebouwd aan gemeenschappelijke en generieke voorzieningen voor gemeentelijke uitvoerende taken, waaronder voor het Sociaal domein. Zo ook voor Datagedreven Werken. Hiervoor werd een centrale oplossing gebouwd, waar ook het Sociaal domein op aangesloten zou worden. Vanwege de vertraging hiervan, ging het Sociaal domein zelf op zoek naar een oplossing. Toen dat echter niet het gewenste resultaat opleverde, stagneerden beide oplossingsrichtingen, en werd MvR Consulting gevraagd om advies en deze impasse te doorbreken.

Lees meer...

Voor de gemeente Rotterdam hebben we een AVG bot gemaakt. Opdracht was om in pdf documenten te zoeken naar namen, kentekens en BSN nummers en deze onleesbaar te maken zodat ze gedeeld konden worden met ketenpartners.

Lees meer...

elan 2.png

Woningcorporatie Elan Wonen wil grote slagen maken op het vlak van digitalisering. Het doel van deze digitalisering is het verbeteren van samenwerking, dossiervorming en de vindbaarheid van informatie. Om dit te bereiken wil men gaan werken in een online samenwerkomgeving, welke op termijn de lokale netwerkschijf moet vervangen. Belangrijk bij de uitrol hiervan is dat de organisatie het zélf doet.

Lees meer...

Trots kunnen wij melden dat de gemeente Twenterand vanaf vandaag meer dan 100 processen zaakgericht afhandelt. Dit zijn vooral klantprocessen zoals subsidies en klachten, maar ook het interne bestuurlijke besluitvormingsproces is aangesloten op het zaaksysteem. Op deze manier kan er efficiënter gewerkt worden, makkelijker informatie uitgewisseld worden met zowel collega's als de inwoners en ondernemers en kunnen we ook betere dienstverlening leveren.

Lees meer...

Waterschap Noorderzijlvest wil in haar organisatie meer gaan sturen en beheersen door middel van Datagestuurd Werken. Zoals veel organisaties, twijfelt het Waterschap over het beste startpunt van deze transitie. Immers, het succesvol Datagestuurd Werken is afhankelijk van diverse factoren in de organisatie. Niet alleen bruikbare IT en applicaties, maar ook de werkprocessen, rollen en verantwoordelijkheden spelen een rol. Waterschap Noorderzijlvest heeft MvR Consulting gevraagd om te onderzoeken welke activiteiten zij het beste eerst kunnen oppakken, zodat zij hun doelstelling met betrekking tot sturen en beheersen behalen.

Lees meer...

De gemeente Baarn heeft grote ambities in het digitaliseren van haar dienstverlening. De transitie die zij hiermee wil maken is van het werken met papieren dossiers naar een volledig digitaal proces. De gemeente Baarn is in eerste begonnen door Zaakgericht Werken procesgericht in te voeren met gebruik van de midoffice van Zaaksysteem.nl. Dit betekent dat elk proces wordt ‘verleand’ en op maat wordt ingericht.  

Begin 2017 heeft het MT van de gemeente Baarn MvR Consulting gevraagd om aan te geven hoe de invoering van Zaakgericht Werken versneld kon worden. Met gebruik van onze Blauwdruk Zaakgericht Werken zijn we tot een aanpak gekomen om de hele organisatie in 6 maanden te laten overgaan op Zaakgericht Werken.

Lees meer...

De decentralisaties van 2015 betekenden een enorme verschuiving in taken en verantwoordelijkheden richting gemeenten. Het doel van de Rijksoverheid is om maatschappelijke ondersteuning veel meer vanuit de vraag en de eigen omgeving van de inwoner vorm te geven. Dit betekent onder andere dat gemeenten de informatie over jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen zo eenvoudig mogelijk moeten presenteren. Ook voor de gemeente Huizen is het een uitdaging om de informatiepositie van inwoners zodanig te versterken, dat ze in staat zijn om zelf hun eigen zorg en ondersteuning te organiseren.

Lees meer...

Sinds de decentralisatie van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Om goed in kaart te brengen wat de gevolgen zijn van de decentralisaties hebben gemeenten heldere en gestructureerde informatie nodig. Zo ook de gemeente Renkum.  De gemeente Renkum heeft MvR Consulting gevraagd om mee te denken over de manier waarop de verantwoordingsinformatie uit het Sociaal Domein overzichtelijk en systematisch gepresenteerd kan worden aan de gemeenteraad. Voorwaarde hierbij was dat de manier van datagestuurd werken past bij gemeente Renkum.  

Lees meer...

Meerinzicht verzorgt de bedrijfsvoering voor de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde en beslaat daarmee een verzorgingsgebied van ongeveer 100.000 inwoners. Na een intensieve samenwerkingsperiode bij Meerinzicht met BCT Software en MvR Consulting is Zaakgericht Werken voor de drie gemeenten succesvol geimplementeerd.

Lees meer...

'Er komt best veel techniek kijken bij het implementeren van een zaaksysteem, maar toch is Zaakgericht Werken absoluut geen ICT-trucje’, aldus Marjolein Kröner. Zij is Adviseur Dienstverlening en Projectleider Zaakgericht Werken bij de gemeente Oost Gelre.

Lees meer...

Toen de gemeente Steenwijkerland in 2013 de eerste stappen zette op weg naar Zaakgericht Werken (ZGW), is men op zoek gegaan naar een implementatie partner met ervaring op het gebied van Zaakgericht Werken. ‘We zochten een ervaren partij die ons kon helpen op weg naar optimale e-dienstverlening voor de burgers, ondersteund door Zaakgericht Werken in de organisatie’, aldus Jilke Marinus, intern projectleider Zaakgericht Werken bij Steenwijkerland. ‘MvR Consulting was ervaren én bekend met onze Green Valley midoffice werkomgeving. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen.’

Lees meer...

In haar streven naar een betere dienstverlening voor burgers en klanten heeft de gemeente Steenbergen het project Beter Contact gestart. ‘Niet omdat we het helemaal niet goed deden, maar je hoeft niet ziek te zijn om beter te willen worden’, aldus Van Leeuwen. Enerzijds omdat het goed aansluit bij de trend van de regievoerende overheid en anderzijds omdat intern de benodigde capaciteit miste. MvR Consulting is ingeschakeld om het project en de daarbij in het leven geroepen werkgroepen te begeleiden. Daarbij functioneerde Van Leeuwen als de regisseur namens (het college van B&W van) Steenbergen. ‘Een perfecte mix en voor mij’, aldus Van Leeuwen.

Lees meer...

De gemeenten Harderwijk, Ermelo en Zeewolde én hun samenwerking Meerinzicht, hebben grote stappen gezet richting Zaakgericht Werken (ZGW). Zoals wel vaker bij dergelijke intensieve en complexe projecten: het is meer dan een nieuw systeem invoeren, het gaat om een organisatieverandering. Betrokkenen moeten voor maximaal effect op de juiste manier worden begeleid naar hun nieuwe werkomgeving en (soms) nieuwe rol. MvR Academy stond de partijen bij in deze transitie naar ZGW. ‘Snel, efficiënt, adequaat en stimulerend’, aldus Heleen Koornberg, lid van het projectteam ZGW en belast met juist die opleiding en begeleiding van de 800 medewerkers.

Lees meer...

Het proces van één van de kavels van Schuuring is in de loop der jaren enorm complex en uitgebreid geworden en daarom is de vraag ontstaan om dit onder de loep te nemen en hiervoor een aantal verbeterafspraken te maken. MvR Consulting heeft in de rol van facilitator een aantal value stream sessies (vsm sessies) begeleid om van de huidige situatie, naar een optimale- en vervolgens een werkbare gewenste situatie te komen. 

Lees meer...

Bij Schuuring vond het besturen van verbeteringen niet structureel plaats. Er was een portaal waarop verbeteringen werden bijgehouden, maar dit werd niet consequent gedaan. Door nieuwe contractonderhandelingen met KPN in 2015 werd de noodzaak groter om de realisatie van verbeteringen structureler te volgen en deze te besturen. Het betreffen verbeteringen die in de keten een besparing opleveren. Het kan hierbij gaan om proces/LEAN verbeteringen (bijvoorbeeld doorlooptijd verkortingen), maar bijvoorbeeld ook nieuwe methodes, producten of toepassingen.

Lees meer...

Toonaangevende dienstverlening is één van de drie pijlers van de gemeente Alphen aan den Rijn. Om deze pijler te realiseren wil Alphen performance management inzetten. Met performance management wordt bedoeld het doelgericht meten van prestaties en het continu verbeteren van processen om de organisatie zo te sturen dat beoogde doelen behaald worden.

Lees meer...

De gemeente Steenwijkerland is in 2014 gestart met de invoering van digitale, Zaakgerichte dienstverlening. Om dienstverlenende processen digitaal te kunnen aanbieden aan de inwoners en ondernemers van de gemeente, is de realisatie van e-formulieren, e-diensten en verwijsdiensten noodzakelijk.

Lees meer...

De gemeente Rotterdam omarmt net als veel andere gemeenten het principe ‘Zaakgericht Werken’. Het organisatiebreed invoeren hiervan is een belangrijke volgende stap voor de gemeente, die al erg ver is met klantgericht denken en digitale dienstverlening. 

Lees meer...

MvR Consulting ondersteunt de gemeente Rotterdam met de invoering van Zaakgewijs Werken. De gemeente Rotterdam omarmt net als veel andere gemeenten het principe ‘Zaakgewijs Werken’. De gemeente Rotterdam is al ver in klantgericht denken en digitale dienstverlening.  Zaakgewijs Werken is een belangrijke volgende stap.  

Lees meer...

De gemeente Steenbergen is in 2015 gestart met het project Beter Contact. De doelstelling van het project is om de prestaties van de interne en externe dienstverlening van de gehele gemeentelijke organisatie in beeld te brengen en waar nodig te optimaliseren met als doel beter aan te sluiten bij de eisen en wensen van de interne en externe klanten.

Lees meer...

De gemeente Alphen aan den Rijn streeft naar een hoogwaardige dienstverlening aan burgers en bedrijven. Het digitaliseren van processen met als uitgangspunt Zaak & Procesgericht Werken, is binnen de gemeente Alphen aan den Rijn een belangrijke manier om deze dienstverlening te organiseren. De gemeente heeft hiervoor een plan van aanpak opgesteld en heeft MvR Consulting gevraagd om de invoering van Zaak & Procesgericht Werken te begeleiden.

Lees meer...

Nederlandse Spoorwegen (NS) zocht naar een manier om de reizigers nog meer welkom, gezien, gehoord en geholpen te laten voelen. Een groot onderdeel daar van zijn de winkels van de NS waar reizigers vragen kunnen stellen, treinkaartjes kunnen kopen of hun OV-chipkaart kunnen opladen. De voormalige Ticket & Service winkels voldeden niet meer aan de nieuwe visie van de NS en is er besloten om elke T&S winkel om te bouwen tot een OV service winkel (OVSW).

Lees meer...

Trainingen 'Zaakgericht Werken' worden gegeven als kennismaking met de manier van nieuwe manier van digitaal (samen)werken. De werknemers leren de denkwijze en oefenen het systeem. Daarnaast zijn de trainingen ook de uitgelezen mogelijkheid voor de medewerkers om vragen te stellen over het Zaakgericht Werken bij de gemeente.

Lees meer...

De gemeente Assen is bezig met de invoering van Zaakgericht en Procesgericht Werken. Een belangrijke succesfactor bij de implementatie is de aandacht voor het opleiden en motiveren van mensen. Zaakgericht Werken heeft een brede impact.

Lees meer...

De invoering van Zaakgericht Werken betreft een grote verandering voor een gemeentelijke organisatie en in het specifiek voor de afdeling Documentaire Informatie Voorziening (DIV). Om de DIV medewerkers hier goed en vroegtijdig op voor te bereiden heeft de gemeente Stadskanaal MvR Consulting gevraagd om DIV trainingen te verzorgen.

Lees meer...

De gemeente Oost Gelre streeft naar transparante, digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven. Op 9 juni 2015 is gestart met de invoering van Zaakgericht Werken met de Atos e-Suite van Dimpact. Via e-formulieren wordt de digitale dienstverlening aan inwoners en bedrijven verder uitgebreid en verbeterd.

Lees meer...

De gemeente Kampen is medio 2014 live gegaan met Zaakgericht Werken. Het beheer hiervan ligt hoofdzakelijk bij de afdeling DIV. Nu, twee jaar na dato, is helder dat de DIV organisatie verder dient te veranderen om invulling te geven aan dit beheer en aan de ambitie om in de komende jaren verder te digitaliseren.

Lees meer...

Steeds meer van de Nederlandse Waterschappen maken de overstap naar Zaakgericht werken. Dit met als doel om kwaliteit van de dienstverlening te verhogen en efficiënter te kunnen werken. Vanaf juli 2015 is het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) gefaseerd van start gegaan met de implementatie van zaakgericht werken. HDSR heeft zelf veel ideeën over de implementatie maar niet de capaciteit om deze uit te voeren. Om een extra boost te geven aan de implementatie kiest HDSR voor een ‘buitenboordmotor projectondersteuning’ van MvR Consulting.

Lees meer...

Bij Schuuring vond performance management op verschillende manieren plaats. Elke afdeling hanteerde zijn eigen, vaak zelf ontworpen, dashboards met eigen kpi’s. Ook de manier waarop gestuurd en verbeterd werd, was erg verschillend. Dit had tot gevolg dat soms in verschillende units een oplossing voor een probleem ‘opnieuw’ werd uitgevonden. Naast dat deze manier van werken niet efficiënt was, was het voor de afdelingsmanager lastig om de business line te besturen omdat dashboards en kpi’s niet vergelijkbaar en soms ook onbetrouwbaar waren.

Lees meer...

Op 9 juni is de gemeente Oost Gelre live gegaan met gemeentebreed Zaakgericht Werken met de Atos e-Suite van Dimpact. De uitrol van Zaakgericht Werken heeft plaatsgevonden volgens de bewezen blauwdruk uitrol van MvR Consulting. In 6 maanden tijd is hard gewerkt om de hele organisatie in één keer over te laten gaan. In dit traject is veel aandacht besteed aan de ‘zachte’ veranderkant door aandacht te besteden aan de betrokkenheid van het MT, de inzet van zogenaamde Superusers en uitgebreide gemeentebrede communicatie.

Lees meer...

Ten behoeve van een efficiënte bedrijfsvoering en een verbetering in de dienstverlening richting de burger, heeft de gemeente Renkum besloten om organisatie breed Zaakgericht te gaan werken. Om dit te bewerkstelligen, heeft de gemeente gekozen voor de uitrol van de blauwdruk Zaakgericht Werken van MvR Consulting. Deze bewezen succesvolle uitrol kent 2 fasen. Voor de afronding van de eerste digitale fase heeft de gemeente, in nauwe samenwerking met MvR Consulting, 6 maanden gewerkt naar de inrichting van een digitaal fundament.

Lees meer...

Gemeenten hebben de afgelopen jaren sterk ingezet op digitalisering. Zaakgericht Werken maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Sommige samenwerkingsvormen zoals projectmatig werken, blijken op dit moment in mindere mate aan te sluiten op de onderliggende principes van Zaakgericht Werken. Gemeenten zijn op zoek naar een oplossing om projectmatig werken en andere werkvormen waarin samenwerking een grote rol speelt, volledig digitaal te ondersteunen. Eén van de mogelijkheden is de invoering van Alfresco Share.

Lees meer...

De gemeente Utrecht heeft digitaal samenwerken ingevoerd op basis van Alfresco Share. MvR Consulting is aangetrokken om gemeentebreed trainingen te verzorgen als onderdeel van het implementatietraject. Het doel van de trainingen is om medewerkers bewust te maken van de verandering die deze samenwerkingsomgeving met zich meebrengt.

Lees meer...

MvR Consulting heeft in de afgelopen jaren een drietal kostenbesparingsprojecten uitgevoerd bij verschillende bedrijfsonderdelen van de NS. Dit betreft NS Internationaal, NS Reizigers en NedTrain. Het onderzoek richt zich op om onnodige kosten voor kantoorautomatisering te onderzoeken, maar ook daadwerkelijk te verwijderen.

Lees meer...

Voor het project Digitaal Zaakgericht Werken heeft de gemeente Kampen de diensten van MvR Consulting ingehuurd. Deze diensten bestonden uit projectleiding van het project digitaal zaakgericht werken én begeleiding van de DIV werkzaamheden.

Lees meer...

De gemeente Roermond is al jaren bezig met het verbeteren van de dienstverlening en zocht eind 2013 naar een manier om haar ambities op dat gebied versneld uit te voeren. De gemeente koos ervoor om dit samen met MvR Consulting te doen door een versnelde invoering van Digitaal Zaakgericht Werken.

Lees meer...

De gezamenlijke Hoeksche Waardse gemeenten besloten in 2005 dat onderzocht moest worden of het nuttig, wenselijk en financieel aantrekkelijk was om te gaan samenwerken op het gebied van ICT.

Lees meer...

In de gemeentelijke organisatie van Zutphen gaat geen papieren post meer de organisatie in. De medewerkers van de afdeling Post scannen nu alle binnenkomende brieven en voor iedere medewerker is zijn post digitaal beschikbaar. Hiermee werkt de gemeente Zutphen gemeentebreed zaakgericht. 

Lees meer...

Per 1 september zijn de ambtelijke organisaties van de gemeente IJsselstein en de gemeente Montfoort samengevoegd tot één ambtelijke organisatie: UW Samenwerking. Achter de schermen is hard gewerkt om zaakgericht werken binnen UW Samenwerking mogelijk te maken.

Lees meer...