Omgevingswet

Als MvR zien we verschillende ontwikkelingen in onze leefomgeving, de klimaatveranderingen, energietransitie, slim omgaan met de beperkte ruimte. Daarnaast moeten we inspelen op continu veranderende omstandigheden door ontwikkelingen als stikstof, PFAS maar ook de veranderende functie van bijvoorbeeld stadscentra, waar we detailhandel steeds vaker uit het straatbeeld zien verdwijnen en Airbnb leidt tot overlast. MvR & Partners  wil samen met u de ruimte en mogelijkheden van de Omgevingswet benutten om in te spelen op deze ontwikkelingen.

Hierbij zijn een digitaal vaardige organisaties en een optimaal afgestemde informatievoorziening met de procesinrichting (interbestuurlijk) randvoorwaardelijk. Eén van de verbeterdoelen van de Omgevingswet is een inzichtelijk Omgevingsrecht. Om dit doel te realiseren moet informatie duidelijk, actueel en éénduidig zijn.  Ons team van specialisten helpt bij het inzetten van de juiste instrumenten, met de verkrijging en aansluiting van uw informatievoorziening op het DSO en een hierop afstemde organisatieontwikkeling.

Het succes van de invoering van de Omgevingswet is voor een heel groot deel afhankelijk van hoe we met de maatschappij onze leefomgeving vorm willen geven. Dit begint met het op orde brengen van de informatiehuishouding van overheidsorganisaties, zodat alle belanghebbenden een gelijke informatiepositie hebben.

Omgevingswet

Met het opschuiven van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet naar 1-1-2022 hebben overheden extra tijd gekregen zich voor te bereiden. MvR & Partners biedt ondersteuning bij diverse onderwerpen die met de invoering van de Omgevingswet samenhangen. Samen met uw organisatie brengen we in beeld welke stappen u moet zetten om de Omgevingswet te implementeren en daarbij recht te doen aan de geest van wet. Hiervoor bieden wij verschillende diensten aan, zoals:

  • Uitvoeren van een quickscan,
  • Ontwerpen processen, producten en diensten waarmee de Omgevingswet wordt uitgevoerd
  • Afstemmen van proces, afspraken en informatievoorziening met uw ketenpartners
  • Formuleren van uw functionele behoefte voor uw applicaties (planvorming, toepasbare regels, vergunningverlening toezicht en handhaving)
  • Begeleiden van aanbestedingen
  • Begeleiden en ondersteunen van systeemimplementaties
  • Opleidingen en trainingen waaronder gaming, escape rooms
  • Begeleiden van organisatie bij doelgericht regelbeheer en het opstellen van toepasbare regels
  • Leveren van project/programma management.

Ook behoefte aan advies of ondersteuning met de invoering van de Omgevingswet?

MvR & Partners heeft inmiddels verschillende overheidsorganisaties geholpen met de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet en DSO, o.a. Omgevingsdienst Twente, Provincie Limburg, Gemeente Winterswijk, MER gemeenten. Ook diverse organisaties zijn geholpen met het maken en beheren van toepasbare regels waaronder gemeente Haarlem, Amersfoort en gemeente Den Haag.

Heeft u behoefte aan advies of ondersteuning op het gebied van de Omgevingswet, DSO, Toepasbare regels, maak dan een afspraak. Naast advies en ondersteuning geven wij workshops en trainingen op verschillende gebieden binnen de Omgevingswet. Een workshop bijvoorbeeld waarbij medewerkers zonder basiskennis kennismaken met het maken en beheren van toepasbare regels.