Datagedreven Werken

Inwoners en bedrijven verwachten in toenemende mate dat de diensten van de overheid kwalitatief goed, snel en betrouwbaar zijn. Het is daarom belangrijk om de beschikbare middelen slim in te zetten. Gelukkig is een grote hoeveelheid data binnen en buiten de overheid beschikbaar om deze inzichten te leveren. Deze hoeveelheid data groeit exponentieel. De vraag is hoe u die data inzet om op een duurzame wijze het gewenste resultaat te bereiken.  

MvR & Partners helpt u om aan de hand van data de prestaties van uw organisatie te verbeteren. Om dit te realiseren gaat MvR niet uit van een applicatie of product, maar stelt het de informatiebehoefte van uw organisatie centraal. MvR hanteert een benadering die niet alleen meet, maar ook de medewerkers leert hoe de informatie geïnterpreteerd kan worden en welke interventies vervolgens mogelijk zijn om de prestaties te verbeteren. Hoe houden we grip op het bereiken van onze doelen in het sociaal domein? Op welke manier kunnen KPI’s (Key Performance Indicators) ons helpen bij het aanbrengen van focus bij medewerkers? Waar moeten we beginnen als we meer willen sturen? Zomaar een aantal vragen die onze klanten aan ons stelden en die wij omgezet hebben in een concrete aanpak en rapportages. De resultaten worden gebruikt bij het maken en operationaliseren van beleid, toezicht en handhaving, en voor evaluatie en verbetering van de dienstverlening.

Scan Datagedreven Werken 

De Scan Datagedreven Werken bestaat uit een vragenlijst die een consultant in 1,5 uur met u doorloopt. De vragen zijn gebaseerd op een COPI kwaliteitsmodel zodat we alle facetten van Datagedreven Werken onderzoeken. Dit betekent dat we onder andere kijken naar IT faciliteiten, kennis, proces, rollen en bewustwording. Het invullen van de vragenlijst resulteert in een diagram waarin de aandachtpunten naar voren komen. Elk aandachtsgebied is gekoppeld aan één of meerdere acties. Zo gaat u de deur uit met concrete inspiratie voor het vervolg van uw traject. 

Doelen bepalen en meetbaar maken

We beginnen met vaststellen welke stuurinformatie u nodig heeft om inzicht te krijgen in de prestaties van uw organisatie. Dit doen wij altijd in nauwe samenspraak met de businessowner en de informatiemanager. Vaak gebeurt dit naar aanleiding van een probleem of concrete behoefte uit de organisatie of politiek. We starten een gezamenlijk proces waarin we abstracte ideeën en visies omvormen tot SMART meetindicatoren. Om dit proces te begeleiden maken we gebruik van een strategiekaart waarmee u uw doelen omzet in succesfactoren. Deze succesfactoren vormen vervolgens de basis voor meetindicatoren die de prestatie van uw afdeling of aandachtsgebied in kaart brengt.

Succesfactoren omzetten in KPI’s en dashboards

Vervolgens bepalen we samen met u hoe de succesfactoren meetbaar gemaakt kunnen worden. Hierbij is het van belang om de succesfactoren te vertalen naar een of meerdere meetbare eenheden (kritieke prestatie indicatoren). Voor elke KPI wordt vastgesteld welke informatie benodigd is en wat de bron van deze informatie is. Aan de hand van voorgaande stappen, creëren we visuele rapportages en/of dashboards. Dit kan in verschillende tools, afhankelijk van uw wens. We hebben experts in huis die systemen zoals IBM Cognos en Microsoft Power BI goed kennen. Wanneer uw organisatie zelf geen tool heeft, gebruiken wij uw datadump om een effectieve rapportage te bouwen in onze eigen omgeving. Het dashboard wordt in samenspraak met u bepaald en aangepast aan uw wensen.

Borging van de verbetercyclus

Na het grafisch weergeven houdt het niet op: wij helpen u bij het borgen van de verbetercyclus in uw organisatie door het geven en eventueel implementeren van advies op maat. Dit advies gaat in op de toepasbaarheid van het gemaakte dashboard en de rollen en overlegstructuur rondom het analyseren van informatie en het verbeteren van processen. Ook benoemen we interventiemogelijkheden als de prestaties van uw organisatie achterblijven bij de verwachtingen. De 3 fasen zijn ook onafhankelijk van elkaar uit te voeren, afhankelijk van de vraag van uw organisatie.

Datagedreven Werken is handelen gebaseerd op het systematisch verzamelen, beheren, analyseren en interpreteren van data. Je wordt dan niet gestuurd door de data, maar gedreven in je handelenBekijk onze visie op Datagedreven Werken bij de overheid hier!

MvR levert:

  • Uitvraag en wensen helder krijgen 
  • Data inzetten voor beleid, toezicht en probleemoplossing
  • Succesfactoren en KPI's vaststellen, dashboards maken

Meer weten?

Foto Joost

Neem contact op met

Joost Hoekman

Senior Consultant

joost.hoekman@mvr.nl

06 25 06 03 60

Gerelateerd